.UA ccTLD

.UA - наш дiм. Зробимо його кращим!
Ваша IP-адреса: 44.197.111.121
 

 Інформація щодо nic-handle

 -UANIC

 Інформація щодо epp-contact

 Транслітерація

 Публічні домени


Міжнародне співробітництво
У Г О Д А N 1/2001 про передачу адміністративних повноважень


Цю Угоду про передачу адміністративних повноважень (надалі - Угода)
складено та підписано у м.Києві 25 березня 2001 року між:

(1) Громадянами України:
	- Кохманюком Дмитром Сергійовичем - діючим адміністратором публічного
домену UA, що отримав такі повноваження згідно правил ICANN;
	- Свиридовим Ігорем Анатолійовичем - діючим технічним адміністратором
публічного домену UA, що отримав такі повноваження згідно правил ICANN;
	(надалі - Адміністратори), з одного боку, та

(2) Товариством з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер", юридичною особою за 
законодавством України (надалі - Товариство) в особі Директора Мостового 
Бориса Михайловича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку.

Адміністратори та Товариство надалі за текстом цієї Угоди разом іменуються як 
Сторони, а кожен окремо як Сторона.

1. На умовах, що передбачені цією Угодою, Адміністратори передають, а Товариство 
приймає на себе права та обов`язки з адміністрування публічного домену UA в обсязі, 
що обумовлений пунктами 2, 3 цієї Угоди.

2. Адміністратори передають, а Товариство приймає на себе такі обов'язки з 
адміністрування публічного домену UA:

2.1. розробка, впровадження та виконання Правил делегування, адміністрування та 
технічного супроводу доменних імен у публічному домені UA;

2.2. прийняття рішень про делегування доменних імен у публічному домені UA, а також 
обов'язки щодо здійснення всіх необхідних для делегування адміністративних та 
технічних дій;

2.3. інші обов'язки, пов'язані з адмініструванням та технічним супроводом доменних 
імен у публічному домені UA.

3. З метою забезпечення належних умов для виконання Товариством обов`язків, передбачених 
пунктом 2 цієї Угоди, Адміністратори надають Товариству такі права:

3.1. право представляти Адміністраторів у відносинах з органами державної влади 
та управління України, а також у відносинах із спільнотою користувачів Інтернет 
з питань адміністрування публічного домену UA;

3.2. право відповідно до чинного законодавства України, правил ICANN та Правил 
делегування, адміністрування та технічного супроводу доменних імен у публічному домені UA
розробляти та впроваджувати механізми розв`язання доменних спорів у публічному
домені UA;

3.3. право від свого імені та на свій розсуд укладати з третіми особами угоди, спрямовані 
на виконання Товариством обов`язків, передбачених пунктом 2 цієї Угоди;

3.4. право одержувати від третіх осіб відшкодування витрат Товариства, пов'язаних із 
здійсненням дій, необхідних для виконання обов'язків, обумовлених пунктом 2 цієї Угоди.

4. Якщо інше не обумовлене додатковими угодами Сторін всі права, не
передані Адміністраторами Товариству за цією Угодою (включаючи право відмови на
користь третіх осіб від виконання обов'язків з делегування, адміністрування та
технічного супроводу доменних імен у публічному домені UA, а також право
передачі таких обов`язків третім особам у будь-який спосіб) Товариству не
передаються і залишаються за Адміністраторами.

5. При виконанні обов`язків, передбачених пунктом 2 цієї Угоди, Товариство 
зобов`язується:

5.1. неухильно дотримуватись правил ICANN;

5.2. повідомляти Адміністраторам на їх вимогу всі відомості, що стосуються 
виконання Товариством обов`язків, передбачених цією Угодою.

6. Товариство повністю звільняється від відповідальності за невиконання
(неналежне виконання) зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання
(неналежне виконання) сталося внаслідок дії обставин, які є форс-мажорними.

7. До форс-мажорних обставин Сторони відносять дії органів державної
влади, від яких залежить спроможність Товариства виконувати свої зобов`язання
за цією Угодою, а також інші події, що знаходяться поза межами впливу Сторін і
заперечують виконання цієї Угоди.

8. У випадку виникнення форс-мажорних обставин виконання зобов'язань за
цією Угодою відкладається пропорційно терміну дії таких обставин та
відновлюється після припинення їх дії або, якщо такі обставини діють більш ніж
2 (два) місяці, дію цієї Угоди може бути достроково припинено на вимогу
будь-якої із Сторін.

9. Ця Угода набуває чинності від дати її підписання Сторонами та діє без
обмежень у часі.

10. Дію цієї Угоди може бути у будь-який час припинено за угодою Сторін.

11. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди оформлюються додатковими угодами
Сторін та від дати їх підписання є невід`ємними частинами цієї Угоди.

12. Цю Угоду складено українською мовою, в трьох оригінальних примірниках,
що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

			ПІДПИСИ СТОРІН

Адміністратор домену UA				 Товариство з обмеженою
	(Кохманюк Д.С.)				 відповідальністю "Хостмайстер"


Технічний адміністратор домену UA		(Мостовий Б.М.)
	(Cвиридов І.А.)

25.03.2001